Welkom bij
Kinderopvang
Pippi Langkous
BSO tussen de dieren
en het groen!

Bij kinderopvang Pippi Langkous in Goor is een kleinschalige BSO gevestigd

Wij zijn een kleinschalige BSO-opvang met kinderen in de leeftijd van 4-13 jaar, die wij een thuisgevoel willen bieden. 

Pippi Langkous in Goor heeft een groot speelveld met speeltoestel bij de BSO

We beschikken over een grote tuin met veel ruimte en een speeltoestel.

 De BSO van Pippi Langkous in Goor heeft een gezellige binnenruimte

De binnenruimte is speciaal ingericht voor kinderen in de leeftijdscategorie van 4 tot 13 jaar. Geen dag is hetzelfde, er is altijd een leuke activiteit te doen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Willy Aan de Stegge heet u welkom bij de BSO van kinderopvang PIppi Langkous in Goor

 

 

Even voorstellen

Mijn naam is Willy aan de Stegge - te Velthuis, ik ben getrouwd met Johny en moeder van 2 kinderen die inmiddels het nest hebben verlaten.
Na 10 jaar op een kinderdagverblijf te hebben gewerkt, als pedagogisch medewerker, was het tijd om een eigen BSO te beginnen. We hebben de beschikking over een ruime tuin en een binnenruimte die verbouwd is tot BSO locatie.
Het is een kleinschalige particuliere opvang, waar ik eigenaar en pedagogisch medewerker ben. Mijn man Johny is achterwacht tijdens de opvanguren en sinds 2018 versterkt Miranda Meijer ons team als pedagogisch medewerker.

Mijn hart ligt bij kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Deze keuze heb ik bewust gemaakt, omdat kinderen in deze leeftijdscategorie zich meer zelfstandig ontwikkelen en leren samenwerken. Dit komt de groepscohesie ook ten goede, wat ik heel belangrijk vind.

Ik sta achter de visie van pedagoog Janusz Korczak.
Kinderen moet je accepteren zoals ze zijn. Als het kind een fout maakt moet je deze vergeven. Boosdoeners hebben liefde en aandacht nodig, geen straf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Openingstijden & tarieven

De openingstijden zijn tijdens de schoolweken op dit moment als volgt:

 

Voorschoolse opvang:

Maandag tot en met vrijdag

van 07.00 uur tot 08.30 uur

Naschoolse opvang:

maandag

van 14.00 uur tot 18.00 uur

dinsdag

van 14.00 uur tot 18.00 uur

woensdag

gesloten

donderdag

van 14.00 uur tot 18.00 uur

vrijdag

gesloten

Mochten de schooltijden veranderen dan worden de tijden van Kinderopvang Pippi Langkous ook gewijzigd.

Openingstijden tijdens vakanties
De openingstijden tijdens de vakanties zijn als volgt:

maandag, dinsdag en donderdag

van 07.30 uur tot 17.30 uur

Tarieven

De opvang die wij bieden is flexibele opvang.
In het jaar dat het aankomend Pippi kind 4 jaar wordt kan het worden aangemeld.
De uurprijs in 2022 bedraagt € 7,99 per uur.
De flexibele opvang kan als volgt worden afgenomen:

Voorschoolse opvang 
De voorschoolse opvang kent een minimale afname van 2 uur.
Bij afzegging binnen 24 uur worden de uren niet doorberekend. (uitzonderingen daargelaten)
Indien er een combinatie is met de NSO op dezelfde dag dan geldt bovengenoemde minimale afname niet.

Naschoolse opvang
Wij hanteren een minimum afname van 2 uur.
Bij afzegging binnen 24 uur worden de uren niet doorberekend. (uitzonderingen daargelaten)
De opvanguren worden afgerond naar boven op hele of halve uren.

 

pippi animatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderopvang Pippi Langkous biedt een veilige opvang voor kinderen.

 

 

Pedagogisch beleid

Kinderopvang Pippi Langkous biedt een veilige opvang voor kinderen. Er wordt gestreefd naar een warme, open en gemoedelijke sfeer, waarin kinderen zich vrij voelen om zichzelf te zijn en zichzelf volop ontwikkelen. In de omgang met elkaar ontwikkelen de kinderen een gevoel van respect voor zichzelf en voor anderen en leren ze verantwoordelijkheid te dragen voor eigen handelen.

Ieder kind krijgt individuele aandacht, rekening houdend met leeftijd en behoeften van het kind. Binnen de grenzen van redelijkheid en veiligheid blijft er altijd aandacht en ruimte voor eigen initiatief en de eigen wil van het individuele kind. In de omgang met anderen kinderen en met de pedagogisch medewerkers, Miranda en Willy, krijgt het kind de ruimte om emoties te tonen. Emoties, zowel positieve als negatieve, worden bespreekbaar gemaakt. Wij streven er naar om zo adequaat mogelijk in te spelen op deze emoties. Om kinderen te troosten, is het bieden van een gevoel van geborgenheid van groot belang.

Bij Kinderopvang Pippi Langkous wordt gewerkt volgens de visie van Pedagoog Janus Korczak. Klik op de button om het volledig pedagogisch beleid te downloaden.

 

 Pedagogisch beleid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiligheid & kwaliteit

Veiligheid en Kwaliteit staan bij ons voorop. Onze locatie is aangepast voor kinderen van 4-13 jaar. Dat zie je in de inrichting van de binnen- en buitenruimte en de speelmaterialen.

Onze locatie voldoet aan de voorschriften m.b.t. de brandveiligheid.

Beleidsplan veiligheid & gezondheid

De rapporten die de GGD heeft uitgebracht naar aanleiding van de exploitatie van Kinderopvang Pippi Langkous zijn openbaar, klik op onderstaande link als je deze wilt raadplegen.

GGD rapporten

Meldcode Kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang
Helaas hebben we ook in de kinderopvang te maken met kindermishandeling en seksueel misbruik. Kinderopvangorganisaties en hun medewerkers werken verplicht met het 'Protocol 'kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag' voor de kinderopvang'. Dit protocol bestaat uit 3 routes:

  • * Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in de thuissituatie (sinds 1 januari 2019 met het nieuwe, bijbehorende afwegingskader).
  • * Meldplicht bij een vermoeden van een gewelds- of zedendelict door een medewerker.
  • * Stappenplan seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling'.

Hieronder vindt u het protocol.

Protocol meldplicht

Oudercommissie

Kinderopvang Pippi Langkous heeft sinds 25 januari 2016 een oudercommissie:

  • * Voorzitter is Bert Gerritsen, met e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • * Secretaris is Bernardien Nijhof
  • * Penningmeester is Linda te Winkel

De mening van ouders telt voor Kinderopvang Pippi Langkous, wij staan open voor ideeën.

 

Veiligheid en kwaliteit staan bij de BSO van kinderopvang Pippie Langkous in Goor voorop.

 De locatie van de BSO bij kinderopvang Pippi Langkous in Goor is aangepast voor kinderen van 4-13 jaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klachtenprocedure

Uw kind is bij de medewerkers van Kinderopvang Pippi Langkous in goede handen. Echter, een enkele keer kan er iets mis gaan in de BSO van uw kind of in de organisatie van de Kinderopvang Pippi Langkous. BSO is mensenwerk en mensen kunnen fouten maken. Als u vindt dat wij tekort schieten of ons niet aan onze afspraken houden dan horen wij dat graag van u. Van uw kritiek kunnen wij namelijk leren. Daarom hebben wij een interne- en externe klachtenprocedure, die na elkaar maar ook los van elkaar kunnen worden gevolgd (u kunt ook de interne klachtenprocedure overslaan).

De kinderopvang kent een uitgebreide regeling op het gebied van klachten en geschillen. Deze komen voort uit de Wet Kinderopvang, de Algemene Voorwaarden Kinderopvang en de Wet Klachtrecht.

Ons advies is om altijd zo snel mogelijk te reageren als er klachten zijn, te lang uitstellen maakt het alleen maar moeilijker. Het eenvoudigst is het als u het bespreekt met diegene die het wellicht aangaat, bijvoorbeeld de groepsleiding.

Als dit de onvrede niet wegneemt kunt u een afspraak maken met Willy aan de Stegge. Zij noteert de klacht op het interne klachtenformulier, zodat deze is geregistreerd. Misschien kan het gesprek de klacht meteen oplossen, bijvoorbeeld na het maken van afspraken, of is er wat meer onderzoek nodig naar aanleiding van uw klacht. Uiteraard wordt deze klacht zorgvuldig onderzocht en uiteraard privacygevoelig mee omgegaan.

Als uw klacht nog niet is opgelost dan krijgt u na 5 werkdagen een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van uw klacht en de omschrijving hiervan. Uiteraard wordt er rekening gehouden met de aard van de klacht, en in welke tijdsbestek deze behandeld moet worden. U krijgt 20 werkdagen (of eerder bij een klacht wat niet kan wachten) na het indienen van uw klacht schriftelijk bericht over de gegrondheid van de klacht en al dan niet te nemen maatregelen of reeds genomen maatregelen. De klacht wordt dus uiterlijk zes weken na indiening bij de klachten coördinator afgehandeld.

Als uw klacht wel wordt opgelost in het gesprek wordt dit en ook de eventueel gemaakte afspraken op het interne klachtenformulier geschreven en ontvangt u hiervan een kopie. U kunt u klacht ook schriftelijk (of per email) indienen bij Willy aan de Stegge. In dat geval krijgt u na 5 werkdagen een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van uw klacht.

U krijgt 20 werkdagen na het indienen van uw klacht een schriftelijk bericht over de gegrondheid van de klacht en al dan niet te nemen maatregelen of reeds genomen maatregelen. Ook zal in dit bericht de concrete termijn staan die wij stellen om de eventuele maatregelen te realiseren.

 

Klachten/verbeterformulier

 

 

 

De contact gegevens van de klachtencoördinator van Kinderopvang Pippi Langkous zijn:
Kinderopvang Pippi Langkous
t.a.v. Willy aan de Stegge
Haaksbergerweg 7
7471LS Goor

telefoon: 0637410037
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wanneer er geen oplossing voor uw klacht wordt gevonden, kunt u de klacht rechtstreeks indienen bij een externe, onafhankelijke Geschillencommissie:
De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP DEN HAAG
070 310 5310
www.degeschillencommissie.nl

Bij het klachtenloket Kinderopvang dat is verbonden aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen wordt eerst geprobeerd om de klacht op te lossen door het geven van informatie, advies, bemiddeling of mediation.
www.klachtenloket-kinderopvang.nl

Ouders kunnen een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen als
- De Kinderopvangorganisatie niet binnen zes weken heeft gereageerd op de schriftelijke klacht;
- De ouders en de kinderopvangorganisatie het niet binnen 6 weken eens zijn geworden over de afhandeling van de klacht;

In uitzondering op het bovenstaande mogen ouders meteen een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen als in redelijkheid niet van ouders kan worden verlangd dat zij onder de gegeven omstandigheden een klacht indienen bij de kinderopvangorganisatie. Dit kan zijn bijvoorbeeld bij klachten over intimidatie of wanneer ouders bang zijn dat het voorleggen van hun klacht vervelende repercussies kan hebben. De Geschillencommissie beoordeelt in individuele gevallen of aan de voorwaarden hiervoor wordt voldaan.

De uitspraken van de Geschillencommissie zijn bindend voor zowel de ouders en oudercommissie als de kinderopvangorganisatie. De Geschillencommissie publiceert de uitspraken op haar website.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact

Kinderopvang Pippi Langkous (BSO)
Willy aan de Stegge - te Velthuis
Haaksbergerweg 7a
7471LS Goor

Telefoon: 06 - 3741 0037
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 Direct inschrijven